Home / Kurikulum

Kurikulum

Madrasah Aliyah Nurul Islam HANYA MEMBUKA JURUSAN KEAGAMAAN, dengan menggabungkan antara kurikulum kementrian agama, kurikulum kepesantrenan dan ekstra kurikuler, dengan rincian sebagai berikut ;

 

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU
PER MINGGU
X XI XII
Kelompok A (Umum)
1 Pendidikan Agama Islam
a. Al Qur`an Hadis 4 4 4
b. Aqidah Akhlak 2 2 2
c. Fikih 2 2 2
d. SKI 2 2 2
2 Pedidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4
4 Bahasa Arab 4 2 2
5 Matematika 4 4 4
6 Sejarah Indonesia 2 2 2
7 Bahasa Inggris 2 2 2
Kelompok B (Umum)
1 Seni Budaya 2 2 2
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2
3 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2
4 Muatan lokal (Nahwu) 2 2 0
5 Muatan lokal (Shorof) 0 2 0
6 Muatan lokal (Bahasa Daerah) 2 2 2
Jumalah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 38 38 34
Kelompok C (Peminatan)
Peminatan Akademik /  Keagamaan
 1 Ilmu Tafsir 2 2 2
 2 Ilmu Hadis 2 2 2
 3 Ushul Fikih 2 2 2
4 Bahasa Arab 2 2 2
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman
1 Lintas Minat : Ekonomi 2 2 2
2 Pendalaman minat : Arabiyah baina yadayk 4 4 2
Mata Pelajaran Tambahan
1 Pendalaman Bahasa arab/inggris 0 0 6
Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 52 52 52

 

MAPEL UMUM MAPEL KEAGAMAAN MAPEL KEPESANTRENAN EKSTRA KURIKULER
Bahasa Indonesia Ilmu Tafsir Tahfidz al qur`an Pramuka
Bahasa Inggris Ilmu Hadis Tahsin al qur`an Panahan
Matematika Ilmu Ushul Fiqh Syarh Arbain Nawawiyah Beladiri Tifan
PKN Ilmu Kalam Al Arabiyah baina yadayk Jurnalistik
Penjasorkes Aqidah Akhlak Matan Jurumiyah Hadrah / rebana
TIK Fiqih Amtsilah Tashrifiyah Astronomi Islam
Ekonomi Sejarah Islam Nurul Yaqin Penyiapan Studi Lanjut
Kewirausahaan Bahasa Arab Kajian Tematik